Equality Check logo
Search for a workplace
 • Blog
 • Sign up
 • Log in
lksdjf

Alt du må vite om den utvidede Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Er din bedrift klar for den nye norske loven?

26.02.2021

Det har aldri vært viktigere med likestilling og mangfold i arbeidslivet. Hvis du er arbeidsgiver, arbeidstaker eller tillitsvalgt og er nysgjerrig på den nye rapporteringsplikten for likestilling og mangfold, er denne siden laget for deg.

Hva er den nye norske loven for mangfold og inkludering?

Som en forlengelse av dagens krav til rapportering på likestilling, innførte norske myndigheter “aktivitets og redegjørelsesplikten” i 2020. Den nye loven krever at arbeidsgivere redegjør for likestillingen på sin arbeidsplass på en rekke parametre, og rapporterer hvilke tiltak man jobber med for å bedre likestillingsnivået.

Redegjørelse for ny lov skjer første gang for regnskapsåret 2020, hvor følgende arbeidsgivere omfattes av plikten:

 • Alle offentlige arbeidsgivere
 • Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer
 • Alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det

Styret i selskaper har et særskilte ansvar rundt å sørge for at den utvidede plikten overholdes. Denne bestemmelsen er ny av januar 2020, hvor lovgiver tydeliggjør at disse forpliktelsene faller inn under styrets ansvar.

Hvordan lager du rapporten?

Rapporten består av to deler.

Del 1: Handler om den faktiske tilstanden vedrørende kjønnslikestilling i organisasjonen. Det er særlig lønns- og andre personalpolitiske spørsmål som vil være relevante. Loven oppgir en rekke minstekrav, men organisasjonen står alltid fritt til å utvide rapporteringen utover minimumskravene. Lønnskartlegging er et område som oppleves spesielt komplisert for arbeidsgivere da de er pålagt å rapportere lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi.

Del 2: Handler om hvordan selskaper jobber med mangfold og inkludering, hvilke mål som er satt, eventuelle risikofaktorer og hindringe, og hvilke tiltak som er iverksatt for å forbedre like muligheter sett fra et bredere mangfoldsperspektiv. Loven krever at du dekker en rekke områder og potensielle diskrimineringsgrunnlag, og desto større organisasjonen er, desto mer forventes av rapporteringen.

En enkel måte å etterleve loven

Det kan oppleves som vanskelig for mange organisasjoner å forstå hvordan man skal rapportere i overensstemmelse med loven i praksis, og Equality Check har fått mange forespørsler fra organisasjoner om hvordan de skal gå frem. Vi har derfor oppdatert vårt Equality Check Premium abonnement med et verktøy som gjør det enkelt for organisasjoner å rapportere i henhold til den utvidede lovgivningen.

Verktøyet tar deg stegvis gjennom de obligatoriske kravene, hva loven krever og hvordan du skal gå frem, med mulighet til å laste ned en PDF-rapport når du er ferdig som kan legges ved årsberetningen eller annet offentlig dokument. Verktøyet er utviklet i tett dialog med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Når skal det leveres?

Rapporten skal legges ved i årsberetningen og/eller annet offentlig dokument. Den utvidede rapporteringen gjelder for regnskapsåret 2020.

Hvor skal man sende rapporten?

Du skal ikke sende rapporten noe sted. Men rapporten må behandles av styret hvert år. Gjennom den nye bestemmelsen i §26c må styret sørge for at lovgivningen for aktivt likestillingsarbeid blir oppfylt i samsvar med loven.

Rapporten skal legges ved i årsberetning eller i et annet offentlig dokument. Dette fordi at informasjonen skal være offentlig tilgjengelig for blant annet investorer, ansatte, media og forskningsmiljøer.

Bedriftens ansatte og deres representanter, Diskrimineringsnemnda, LDO, og forskere har rett til å få tilgang til resultatene av lønnsundersøkelsen, selv når dataene ikke kan anonymiseres. For å få tilgang til disse dataene, må de signere en taushetsavtale.

Hva skjer dersom rapporten er ufullstendig?

Da vil virksomheten bli bedt om å rette opp eller utdype mangler i rapporten. LDO har mandat til å klage til Diskrimineringsnemnda.

LDO har en veilednings- og oppfølgingsfunksjon med hensyn til lovgivningen. Etter lovforarbeidene har de en dialogrettet tilnærming i veiledningen og kan komme med anbefalinger.

Hvis det er mistanke om brudd på lovgivningen, er det Diskrimineringsnemnda som må vurdere klagen.

Kontrollfunksjonen som LDO har, betyr at de kan gjennomføre oppfølgingsbesøk til virksomheten. Hvis selskapet ikke overholder sine forpliktelser, kan LDO rette en klage til Diskrimineringsnemnda i henhold til diskrimineringsombudsloven §8.

Ta en titt på vårt nye verktøy for en enkel måte å rapportere i overensstemmelse med den utvidede Aktivitets- og redegjørelsesplikten.


Sign up to our newsletter

We bring you premium content, news and updates every week.

 • Equality Check logo© 2018-2020 Equality Check
 • Explore

  How does it work?Log inSign up
 • Our story

  Who are weWhat we doWhy we do itJoin the movement
 • Support

  FAQPrivacy policy
 • Contact

  Work with us